Regulamin

ZAMAWIANIE PRENUMERATY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Regulamin – to spis reguł zamawiania Prenumeraty zawarty w niniejszy regulaminie,
  • Wydawnictwo – to Wydawnictwo GRAPHI PLUS z siedzibą w Warszawie, ul. Sieradzka 3, 01-263 Warszawa, które jest właścicielem magazynu SELECTED,
  • Prenumerator – osoba fizyczna, korzystająca z darmowej prenumeraty, którą otrzymuje drogą elektroniczną od Wydawnictwa,
  • Prenumerata – usługa świadczona przed Wydawnictwo zamawiana przez Prenumeratora,
  • Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

OPIS USŁUGI

  • Prenumerata jest dostępna całkowicie za darmo,
  • Prenumeratę można zamówić poprzez stronę internetową (www.selectedmag.pl),
  • Z prenumeraty można zrezygnować w każdej chwili, wysyłając rezygnację drogą elektroniczną na adres: prenumerata@selectedmag.pl,
  • Prenumerator może zamówić tylko jedną prenumeratę,
  • Prenumerata świadczona jest drogą elektroniczną zgodnie z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331),
  • Do prawidłowego korzystania z Prenumeraty niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail,
  • Reklamacje powinny być przesyłane na adres: prenumerata@selectedmag.pl w formie elektronicznej, w treści wiadomości oznaczenie Prenumeratora (Imię i Nazwisko oraz adres elektroniczny),
  • Zamówienie Prenumeraty jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wysyłanie informacji handlowych przez Wydawnictwo i partnerów oraz przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby marketingowe zgodne z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883),
  • Prenumerator ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, żądania ich usunięcia,
  • Dane Użytkowników nie są przez Wydawnictwo sprzedawane,

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Niniejszy regulamin udostępniony jest przez Wydawnictwo nieodpłatnie oraz dostępny do wglądu w siedzibie Wydawnictwa,
  • Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01 marca 2011 roku

Redakcja SELECTED